YEAR-1

 

 

 1. Tasheel Nahw 
 2. Easy Etymology
 3. Arabic Tutor
 4. Exercises of Morphology
 5. Fiqh for Beginners 
 6. Seerah
 7. Tajweed
 8. Qasas Un Nabiyyeen
 9. Lisan Ul Quran
 10. Safwat Ul Masadir

YEAR-2

 

 

 

 1. Ajroomiyah/Tuhfatu Saniyyah
 2. Treasures of Arabic Morphology
 3. Arabic Tutor
 4. Lisan Quran
 5. Fiqh Muyasar
 6. Qasas
 7. Zaad Talibeen
 8. Sharah Miatul Amil
 9. Khulafa Series
 
 
 
 

YEAR-3

 

 

 1. Arabic Tutor
 2. Lisan Quran
 3. Nurul Idah
 4. Qasas
 5. Tabieen series
 6. Quran
 7. Riyadh Saliheen 
 8. Quduuri
 
 
 
 

YEAR-4

 

 

 1. Tafsir Jalalayn Part 1
 2. Mishkat Part 1
 3. Hidayah Part 1 
 4. Quran
 5. Riyadh Saliheen
 6. Usuul Shaasi
 7. Sharhul Wiqayah
 8. Kanzu Daqaaiq

YEAR-5

 1. Tafsir Jalalayn Part 2
 2. Mishkat Part 2
 3. Hidayah Part 2
 4. Inheritance
 5. Taysirul Mustalah Hadith
 6. Fawzul Kabeer
 7. Aqaaid
 8. Sunan Abu Dawud Part 1
 9. Sunan Tirmidhi Part 1
 10. Sharah Maani Athar

YEAR-6

 

 1. Sahih Bukhari
 2. Sahih Muslim
 3. Sunan Abu Dawud
 4. Sunan Tirmidhi
 5. Sunan Nasai
 6. Sunan Ibn Majah
 7. Muwatta Imam Malik
 8. Muwatta Imam Muhammad

Main Menu